Zakres usług

W ramach pomocy prawnej udzielanej Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zajmujemy się m.in.: udzielaniem pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzaniem opinii i analiz prawnych, opracowywaniem umów i projektów umów, prowadzeniem negocjacji, przygotowywaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem interesów Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Prawo administracyjne:


 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań z przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
 • sporządzaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, wydalenia z kraju etc.,
 • reprezentowaniu przed organami administracji prowadzącymi postępowania w sprawie cudzoziemców.
 • sporządzenie zgłoszeń w sprawach podatkowych, m.in. SD-Z2, SD-3, a także zastępstwo przed Urzędem Skarbowym w niniejszych sprawach


Prawo cywilne:PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o alimenty i sprawy o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o przysposobienie

PRAWO RZECZOWE

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu, gruntowych i osobistych


PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych

PRAWO GOSPODARCZE

 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowna i sądowa windykacja należności
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej


PRAWO KARNE

 • obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym także w sprawach karnych skarbowych
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sprawy o ułaskawienie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

 • sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • sprawy o dozór elektroniczny
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • sprawy o orzeczenie kary zastępczej
 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności


PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • sprawy związane z prawem przewozowym i Konwencją CMR
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów
 • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi

PRAWO PRACY

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy


PRAWO WYKROCZEŃ

 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kaczmarczyk Gorzów Wlkp

W ramach pomocy prawnej udzielanej Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zajmujemy się m.in.: udzielaniem pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzaniem opinii i analiz prawnych, opracowywaniem umów i projektów umów, prowadzeniem negocjacji, przygotowywaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem interesów Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Kontakt

ul. Fryderyka Chopina 68/8
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 604 897 996

e-mail: marcin.kaczmarczyk@kancelaria-kaczmarczyk.pl